બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

માસિક ધર્મ

તો બ્રહ્માજીના શ્રાપના લીધે મહિલાઓને શરૂ થયું હતું માસિક ધર્મ આવવાનું
આજે મહિલાઓ, પુરૂષોની સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને ચાલવા લાગી છે પરંતુ તેમછતાં પણ પણ આ બંને વચ્ચેનો ફરક આજેપણ મટી શક્યો નથી. આપણી સભ્યતા અને સંસ્કૃતિમાં આજે પણ મહિલાઓને પુરૂષોથી ઓછી સમજવામાં આવે છે. જૈવિક રીતે મહિલાઓને ઘણા પ્રકારની સમસ્યાઓ જેમ ...
The Mythological Reason Behind The Menstrual Cycle