બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

વાળની સંભાળ

બી ઍલર્ટ..!! આપ દરરોજ અંબોડો બાંધો છો ? તો થઈ શકો છો ટકલા !
શું આપ ઘરે કામ કરતા પરેશાન થઈ જાઓ છો અને એટલા માટે વાળને દિવસમાં કડક રબર બૅંડથી બાંધી રાખો છો ? ઑફિસમાં દિવસ ભર કામ કરી થાકીને આપ વાળનો અંબોડો બનાવી રાખો છો. આપની આ ટેવો આપનાં વાળ માટે ખતરનાક સાબિત ...
Do You Tie Your Hair Up Everyday It Could Make You Go Bald