બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Hair Care

પોતાનાં વાળ મુજબ પસંદ કરો પોતાનાં માટે આવું હૅરકટ
શું તમે ક્યારેક વિચાર્યું છે કે તમારા ચહેરા પર કયો હૅરકટ સૌથી વધારે સૂટ કરશે? ભારતમાં લોકોના વાળના ટૅક્સચરને લઇને વિવિધતા જોવા મળે છે. અહીં કોઇકના વાળ ઘુંઘરાળા છે, તો કોઇકના વાળ નાના, લાંબા, ઘટ્ટ અથવા હળવા છે. વાળને સારી રીતે ...
Trending Haircuts Suit Your Hair Type