બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

વેજ રિસિપી

ખાટું-મીઠું પાઇનેપલનું રાયતું
ભોજનની સાથે રાયતું હોય તો ખાવાનો સ્વાદ વધી જાય છે. આપણા દેશમાં રાયતા પણ ઘણા પ્રકારના હોય છે. આજે અમે તમને ઘટ્ટ મલાઇદાર દહીમાં ખાંડની સાથે બનાવેલા પાઇનેપલના પલ્સના અને ટુકડાને મિક્સ કરીને બનાવેલા પાઇનેપલના ખાટા મીઠા રાયતાની સાઇડ ડિશના રૂપમાં ...
Tasty Delicious Pineapple Raita