બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Ayurveda

શરદી-સડેખમનો રામબામ ઉપાય છે લસણ, આમ કરો યૂઝ
આપણા ઘરોમાં લસણનો પ્રયોગ રસોઈ બનાવવામાં કરવામાં આવે છે, પરંતુ શું આપ જાણો છો કે લસણનાં પ્રયોગથી આપ શરદી-સડેખમથી ક્ષણ વારમાં મુક્તિ પણ પામી શકો છો ? લસણ શરદી-સડેખમ સામે લડવામાં ખૂબ મદદગાર હોય છે. આપણા ઘરોમાં લસણનો પ્રયોગ રસોઈ બનાવવામાં ...
How Cure Cold With Garlic