બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

ત્વચાની દેખભાળ

વેક્સિંગ વર્જિનને પહેલી વખત બિકની વેક્સ કરાવતા રાખવું જોઈએ આ વાતોનું ધ્યાન
આ દિવસોમાં બિકની વેક્સનું ચલણ ખૂબ વધારે છે. જ્યારે તમે આ વિશે વિચારો છો તો ઘણી વખત લાગતુ હશે કે ફિમેલ્સ કંઈ રીતે આટલો ખર્ચ કરી શકે છે. પરંતુ આ દિવસોમાં બિકની વેક્સ એક સ્ટાન્ડડ બની ચૂક્યું છે. અને દરેક પ્યૂબિક ...
What To Expect The First Time You Get A Bikini Wax